Skip to main content

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. I) Veri sorumlusu

KALE HOLDING A.Ş. (kısaca “KALE”) Adres: Büyükdere Caddesi. Kaleseramik Binası, 34330, Levent/İSTANBUL Mersis No: 491001817700019, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 1. II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda KALE tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

 1. Düzenlediğimiz organizasyonlar, sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal itibar projeleri, yarışmalar ve sunduğumuz hizmetlerle ilgili bilgi iletişimi yapılması için,
 2. Yukarıda sayılan etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesi esnasında fotoğraf ve video çekimi yapılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için,
 3. Sosyal medyada, yazılı ve işitsel medyada yapılan etkinlik haberlerinde kullanılmak amacıyla,
 4. İnternet sitesi kullanıcıları ve ziyaretçilerinin kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, veri analizi yapabilmek için,
 5. Sitede sunulan hizmetlerimizin kalitesinin artırılması ve yukarıda sayılan etkinlik ve organizasyonların katılım profiline ilişkin analiz yapabilmek için,
 6. Site üzerinden hizmet alınması durumunda bu hizmetin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için

İşlenecektir.

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

 1. Bize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz, doğum tarihiniz
 2. İnternet sitemize ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım vb.
 3. Tarafımızca düzenlenen bir etkinliğe/organizasyona, sosyal sorumluluk projesine, kurumsal itibar projesine veya yarışmaya katılmanız halinde otomatik sistemler yoluyla kaydedilen giriş-çıkış bilgileriniz, kameralar vasıtasıyla alınan görüntü kaydınız, fotoğraf, video, ses kaydı gibi biyometrik verileriniz
 4. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama gibi bilgiler
 5. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,
 6. Ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcanan süre vb. kullanım istatistikleri
 1. IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek
  İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;
 1. İştiraklerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza,
 2. Hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 3. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
 4. Tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan yurtiçinde/yurtdışında bulunan 3.taraflara,
 5. Sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal itibar projeleri ve yarışmalarımıza katılacak kişilerin güvenliğini sağlamak ve/veya bunların, düzenlenmesi/gerçekleştirilmesi veya tanıtımını yapmak konularında hizmet aldığımız yurtiçinde/yurtdışında bulunan 3. taraflara,
 6. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,
 7. İnternet sitemiz veya burada bağlantı verilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir hizmet almakta veya organizasyon/proje/yarışmaya katılmakta iseniz bunlara ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla işbirliği yaptığımız tedarikçi ve danışmanlarımızla
 8. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle
 9. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
 1. IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, KALE veya KALE adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, KALE tarafından, faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 1. V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

KALE ’ e yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kalegrubu.com.tr adresindeki formu doldurarak, “Büyükdere Caddesi. Kaleseramik Binası, 34330, Levent/İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini khol-kvkk@kale.com.tr mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.